หมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่

Power point การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก

อุตรดิตถ์ ๑๙-๐๗-๖๒

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.เป็นเจ้าภาพดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้แก่ส่วนราชการ รวมจำนวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนายกกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมและรายหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ สำหรับ ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

06-บทที่ 3-ผลคะแนน-Final Report-ITA2018 (20 ก.ย. 61 ฉบับส่งพิมพ์)

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยช

ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI)

ดัชนีสถานการณ์คอร์รับชันไทย (CSI)

ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายป้องกันและปราบปราม

form