ผอ.ปปท. เขต ๖ บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในหัวข้อเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายและปัญหาด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดปัญหาการให้สินบนหรือถูกเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดตาก ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดส่วนภูมิภาค อำเภอ ๙ อำเภอ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน  

   

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ใน “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต” สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ประกาศราคากลางฯ ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017

cpi 2017 -21-02-6    รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ (Corruption Perceptions Index 2017) 

สำนักงาน ปปท.เขต 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต6 ได้มอบหมายให้นายอริยวัตถ์ เที่ยงธรรมโม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ปปท.เขต6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก