ผู้เขียน: จัดการ Website สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์รายวัน) จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)

ปปท. เขต 6 ไตรมาส 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา