โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

     วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ปปท. เขต ๖ โดยนางรมณี กลั่นบิดา ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตของ ปปท. เขต ๖ อีกทั้งส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปท.เขต ๖ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก (นายเจริญ  น้อยพินิจ) ผู้แทน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ศปท.จังหวัดพิษณุโลก แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กรรมการธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมจำนวน   ๓๐  คน

   ในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะถือว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่าำคัญของประเทศ อีกทั้งการร้องเรียนไม่จำเป็นต้องลงชื่อ แต่ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า ใคร ทำหน้าที่อะไร อยู่ที่ไหน ทุจริตอย่างไร และเมื่อไหร่ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ที่อยู่ ๗๒๓/๑๓-๑๗ ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ทางเว็ปไวต์ที่ area6.pacc.go.th หรือสายด่วน ๑๒๐๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ปปท. เขต ๖ โดยนางรมณี  กลั่นบิดา ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นประธาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตของ ปปท. เขต ๖ อีกทั้งส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยแกนนำเครือข่าย ปปท. เขต ๖ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กรรมการธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมจำนวน  ๓๕ คน

ในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะถือว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่าำคัญของประเทศ อีกทั้งการร้องเรียนไม่จำเป็นต้องลงชื่อ แต่ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า ใคร ทำหน้าที่อะไร อยู่ที่ไหน ทุจริตอย่างไร และเมื่อไหร่ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ที่อยู่ ๗๒๓/๑๓-๑๗ ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ทางเว็ปไวต์ที่ area6.pacc.go.th หรือสายด่วน ๑๒๐๖

ผอ.ปปท.เขต ๖ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางรมณี  กลั่นบิดา  ผอ.ปปท.เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองฯ  ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สติกเกอร์วันที่โครงการ และป้ายแบ็คดรอป (ฺBlackdrop) โครงอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเครือข่ายภาคประชาสังคม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทยชนิดผ้ามันแบบหนา) ขนาด 190*300 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา