ผู้เขียน: จัดการ Website สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อจัดส่งพนักงานอัยการ จำนวน 6,498 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของ ปปท. เขต 6

สขร. 1 เดือน ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อจัดส่งพนักงานอัยการ จำนวน 9,226 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนี้

  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน / กล่าวหา ประจำเดือน ก.พ. 2563 จำนวน 160 คดี รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2563 รวม 37,760 คดี
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 5,817 คดี ไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 12,159 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 10,128 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 1,095 คดี ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ 1,468 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 30,667 คดี
  1. ข้อมูลสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการไต่สวนข้อเท็จจริง (วินิฉัยชี้มูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2563 ดังนี้ ผิดอาญาและวินัย 671 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัย 30 คดี ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. 133 คดี ส่งพนักงานสอบสวน 110 คดี ยุติเรื่อง 369 คดี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 1,313 คดี ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 288 คดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว 185 คดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 8 เส้น พร้อมเปลี่ยนยาง สำหรับรถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กม 6077 นนทบุรี และ กม 6078 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์