ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับข้าราชการในหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีทักษะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเชิงลึก โดยการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อบรมพัฒนาศักยาภาพภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท.เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โดยภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงาน ป.ป.ท.และการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ โดย ผอ.ปปท.เขต ๖ และภาคบ่าย เป็นการจัดกิจกรรม Workshop ของหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานนั้นๆ ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์คอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในด้านการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและตรวจสอบการทุจริตของ ปปท.เขต ๖ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น ๖๘ คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้ารางยาว 5 ช่อง ความยาวสาย 4.50 เมตร) จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สำนักงาน ปปท.เขต ๖ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.ปปท. เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๒) และบรรยายในหัวข้อเรื่องบทบาท  อำนาจหน้าที่  และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงาน ป.ป.ท. และการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร (POC)  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร  โดยมีแกนนำเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันและประสานความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมแกนนำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.รวมถึงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต่านการทุจริต เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ของตนเอง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมใน “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม) จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครั้งที่ 2