โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จังหวัดนครสวรรค์)

                              สำนักงาน ปปท .เขต ๖ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท   อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                         เขตพื้นที่ ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกับแนวทางแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี จำนวน ๑๐๐ คน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

สำนักงาน ปปท.เขต ๖ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ               อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองเลขาธิการ ป.ป.ท. พันโท กรทิพย์  ดาร์โรจน์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และสถานการณ์ทั่วไปของการทุจริต ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้กับภาคประชาสังคม เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาสังคมในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริต และร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสังคม