:: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    :: รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน กันยายน 2561    :: ปปท.เขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดตาก    :: ปปท.เขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี    :: ปปท.เขต ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดอุทัยธานี