:: การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์    :: ผอ.ปปท.เขต ๖ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก    :: พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ. ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมคือหัวใจสำคัญของข้าราชการ และสร้างจิตสำนึก หยุดทุจริตคอร์รัปชั่น    :: นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท. เขต ๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประทุษกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมาตรฐานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันการทุจริต    :: โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก