:: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    :: โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    :: โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    :: ปปท. เขต 6 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    :: ป.ป.ท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560